Integrerade ledningssystem för miljö/arbetsmiljö/kvalitet/säkerhet – för hållbara organisationer som vill följa ISO standarder

© 2024 Lennart Piper

  

Integrerade ledningssystem är ett verktyg för individer, företag och organisationer att utveckla sin förbättringsförmåga.

Ledningssystemet hjälper dels till i arbetet med att fastställa aspekter och mål och dels i det ständiga förbättringsarbetet av prestandan i en organisation.

Fem brev har publicerats inför aktuell seminariedag som kommer att handla om hur ett integrerat ledningssystem för flera perspektiv kan vara uppbyggt och hur det kan revideras. Arbetssättet är modulärt och möjliggör ett stegvist införande av ytterligare perspektiv (förutom miljö/kvalitet/arbetsmiljö som exempelvis säkerhet eller socialt ansvarstagande.

Breven och seminariet förklarar hur man praktiskt kan gå tillväga när man vill ha en bättre överblick av revisionsarbetet i ett integrerat ledningssystem. Dessutom behandlas hur man kommunicerar sin prestanda med omvärlden. Informationen följer innehållet i standarderna ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 27001:2017.

Breven och seminariet kan vara intressant för dem som idag har ett aktivt ledningsarbete och som vill bli mer konkret och resultatorienterad, vilket sker genom att man förfinar sitt ledningssystem samt utvecklar sin uppföljningsmetodik. Det bästa sättet att göra detta är att skaffa sig en förståelse för målstyrningsarbetet och att träna sig i att så tydligt som möjligt formulera förbättringsaspekter och indikatorer för alla sina definierade processer (processbilder visar detta).

De som idag har ambitionen att ha ett ledningsarbete kan med fördel även ta del av informationen för att på ett mer aktivt sätt börja använda sig av indikatorer och på så sätt få en bättre erfarenhetsåterföring från de förbättringsaktiviteter som genomförs.

De som inte har ett ledningssystem kan i första hand börja att tillgodogöra sig ”7strukturen” för ett ledningssystem och dess moduler.

  • I brev 1 beskrivs hur man kan införa ett tänkande för bättre prestationer i en organisation genom en bättre förståelse för hur man kan få fram underlag och aspekter för en tydligare målstyrning.
  • I brev 2 ges en introduktion till ett ledningssystem för en hållbar organisation.
  • I brev 3 analyseras och grupperas "skallkraven" från standarderna.
  • I brev 4 exemplifieras en praktisk tillämpning genom att visa ett ledningssystem från en tjänsteorganisation.
  • I brev 5 behandlas hur man kan kommunicera sin prestanda med omvärlden med ett integrerat ledningssystem.

I framtiden kommer det krävas att man i en organisation i större utsträckning kan visa att ledningsarbetet ger tydliga och påvisbara resultat. I och med detta kommer organisationer att i allt högre grad behöva göra uppföljningar med både kvantitativa och kvalitativa mätningar.

Dessa mätresultat kommer att kunna användas för att förändra och förbättra organisationen samt också ge ett bättre underlag för en mer aktiv kommunikation med intressenterna. Ett systematiskt arbete med mål och indikatorer kommer att innebära möjligheter att på ett tydligare sätt kommunicera sin prestanda med omvärlden.

Dialogen med organisationens alla intressenter kommer att ge ett rikare underlag för de mål som sätts upp samt en ökad lyhördhet mot omvärlden.

ISO standarderna har numera en mer utvecklad och logisk ”7struktur” för ledningsarbetet som möjliggör förenklingar.

Breven beskriver tillsammans hur standarder kan samverka för en ständig förbättring av ett företags eller en organisations förbättringsarbete.

Ett annat syfte med informationen är att förse organisationer som står i begrepp att använda standarderna med praktiska tips om några av de arbetsmoment som ofta upplevs som mer problematiska att genomföra än andra.

Målgruppen för ledningssystem kan vara bred då många personer berörs av denna information, en viktig målgrupp är de inom privata företag och offentlig förvaltning som planerar att införa eller vidareutveckla ledningssystem enligt ISO standarder. En ytterligare målgrupp är de ledningspersoner som redan infört ledningssystem och i sitt arbete för ständig förbättring behöver vägledning om hur andra standarder kan komma till användning och hur de integreras utan att tappa fokus för respektive område.

Informationen kan också användas av andra intressenter inom ramen för arbetet med ledning, t.ex. distributörer, leverantörer, entreprenörer och kunder. Informationen har också en målgrupp inom utbildning på universitet och högskolor samt i kurser och utbildningar.