Framtida ledningssystem – Analys och gruppering av rubrikerna enligt standarderna

© 2024 Lennart Piper 

 

Framtida Ledningssystem

Ett framtida ledningssystem kan numera integrera flera perspektiv enligt den nya generationen av ISO standarder om man analyserar och skapar sig en förståelse för hur ISOs olika författargrupper skapat standarderna. 

Tabellen (med Google) visar skillnaderna mellan standarderna genom att jämföra rubriker och underrubriker. Det visar sig att huvuddelen av kraven enligt standarderna är mycket lika och endast en mindre del (20-30%) är specifik för respektive standard. Detta möjliggör en avsevärd förenkling om man konstruerar sitt ledningssystem efter den logik som finns inbyggd i ISOs ledningssystemstandarder. Alla 7 rubrikerna (element 4-10 enligt standarderna) är desamma dock så finns det mindre skillnader när man analyserar underrubrikerna beroende på standard eller perspektiv (miljö/kvalitet/arbetsmiljö/säkerhet).

I tabellen finns övergripande kommentarer som lyfter fram de skillnader som finns mellan standarderna, om man detaljerar analysen ytterligare så kan "skallkraven" (totalt ca 300 för de 4 standarderna) i respektive underrubrik jämföras och därmed kan precisionen i jämförelsen förfinas.  

Det är framförallt perspektivet kvalitet som har flera grundläggande krav (processerna), även info säkerhet har några krav som "Uttalande om tillämplighet" (SOA-Statement of Applicability) och "Kontinuitetshantering" som behöver uppmärksammas när man bygger ett integrerat ledningssystem.