Vad kontrollerar revisorn vid en certifiering enligt ISO 50001:2018?

 

ISO 50000 serien

• ISO 50001 Krav med vägledning….

• ISO 50002 Energirevisioner

• ISO 50003 Krav på certifieringsorgan som reviderar ledningssystem för energiledning

• ISO 50004 Vägledning

• ISO 50006 Baseline och Energy performance indicators

• ISO 50015 Verification of Energy Performance in organizations 

Senaste nytt om ISO 45001:2018

Beräkningsmall mandagar enligt ISO 50003

 

Energikartläggning i stora företag enligt lagen 2014:266

Ackrediterade certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17021-1 som certifierar miljöledningssystem eller energiledningssystem och som inkluderar krav enligt STEMFS 2014:2 skall göra följande:

 1. Införa STEMFS 2014:2 16 § om kompetenskrav i sitt miljöledningssystem eller energiledningssystem
 2. Införa metod för mandagsberäkning (tillägg) och hur revision ska genomföras i sitt miljöledningssystems rutinbeskrivning
 3. Genomföra kvalificering av revisorer och relevant personal (granskare)
 4. Utökning av ackreditering för ISO/IEC 17021 och STEMFS 2014:2 till Swedac.
 5. Revidera det stora företaget avseende – en fältbedömning av kompetensen hos energikartäggaren
 • Kompetens hos den som utfört kartläggningen
 • Energikartläggningsprocessen
 • Resultat av energikartläggningen
 1. Ställa ut ett certifikat där det framgår i certifikatsdokumentationen att kraven i STEMFS 2014:2 ingår

 Följande dokumentation skall bifogas ansökan till Swedac: 

 1. Certifieringsorganets rutinbeskrivning för utförande av revisionen och beslutshantering
 2. Utbildningsplan/utbildningsunderlag för revisorer
 3. Kvalificeringsrutiner personal
 4. Dokumenterad bedömning av kvalificerad personal i enlighet med ovanstående rutiner
 5. Datum för planerade revisioner, då Swedac önskar delta i fält
 6. Markerat i dokumentation det som berör energikartläggning

 

Klargörande kring lagefterlevnad för företag med energiledningssystem ISO 50001.

Energimyndigheten har fastställt att för företag som har ett certifierat energiledningssystem, enligt ISO 50001, kan en energikartläggning genomföras inom det certifierade ledningssystemet och samtidigt uppfylla lagen om energikartläggning i stora företag. Certifieringsorganens kontroll av hur dessa företag uppfyller lagkraven över hur en energikartläggning skall genomföras faller in under energiledningssystemet, 4.4.2 lagar och andra krav. Företagen skall vid rapportering av företagets energikartläggning till Energimyndigheten redovisa sitt certifikat för ISO 50001. Energimyndigheten kräver inga tillägg av laguppfyllnad i det inlämnade certifikatet.  

 ISO 50001:2018 enligt "7strukturen" och Annex SL,  

4    Organisationens förutsättningar

4.1 Att förstå organisationen och dess förutsättningar (ISO 50001:2011; 4.6.2)

4.2 Att förstå intressenters behov och förutsättningar (ISO 50001:2011; 4.6.2)

4.3 Att bestämma ledningssystemets omfattning (ISO 50001:2011; 4.1)

4.4 Ledningssystem för Energi (ISO 50001:2011; 4.1)

5    Ledarskap

5.1 Ledarskap och åtagande (ISO 50001:2011; 4.2)

5.2 Policy (ISO 50001:2011; 4.3)

5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen (ISO 50001:2011; 4.5.2)

6    Planering

6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (ISO 50001:2011; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5)

6.2 Energimål och planering för att uppnå dem (ISO 50001:2011; 4.4.6)

7    Stöd

7.1 Resurser

7.2 Kompetens (ISO 50001:2011; 4.5.2)

7.3 Medvetenhet (ISO 50001:2011; 4.5.2)

7.4 Kommunikation (ISO 50001:2011; 4.5.3)

7.5 Dokumenterad information (ISO 50001:2011; 4.5.4)

8    Verksamhet

8.1 Planering och styrning av verksamheten (ISO 50001:2011; 4.4.1; 4.5.5; 4.5.6; 4.5.7)

8.2 Bedömning av Energisäkerhet

8.3 Behandling av Energisäkerhet

9    Utvärdering av prestanda

9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering (ISO 50001:2011; 4.6.1, 4.6.2)

9.2 Internrevision (ISO 50001:2011; 4.6.3)

9.3 Ledningens genomgång (ISO 50001:2011; 4.7)

10   Förbättringar

10.1 Avvikelse och korrigerande åtgärd (ISO 50001:2011; 4.6.4)

10.2 Ständig förbättring (ISO 50001:2011; 4.6)