Lennart Piper är revisionsledare för 
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, info säkerhet och är
medförfattare till ett tiotal ISO standarder.

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO med 162 medlemsländer har äntligen börjat leverera standarder i en gemensam 7struktur för alla ledningssystem och där de 4 generiska perspektiven kvalitet-miljö-arbetsmiljö-säkerhet står i fokus.

Problemet tillbaka i tiden har varit att ISO tillåtit olika författargrupper av ledningssystem att formulera standarder som skiljt sig åt i flera grundbegrepp och skapat merarbete i tillämpningen av standarderna. 

Att nu införa ett ledningssystem för de fyra generiska perspektiven kommer att kunna ske med samma resurs som förr gjordes för ett perspektiv. Det är nu många i världen som funderar vad det kommer att få för konsekvenser.

Avsevärda förenklingar

Ett område som definitivt kommer att få nyttoeffekter av detta är alla de parter som finns i en värdekedja för varor och tjänster. Framförallt för tjänsteproduktionen kommer detta att innebära avsevärda förenklingar och särskilt med tjänster som har ett högt kunskapsinnehåll exempelvis programprodukter, myndighetstjänster och kommunikationstjänster. 

All målstyrning kommer att förenklas med en gemensam metodik oberoende på perspektiv i ledningssystemet med kategoriseringar av indikatorer som kan visa på en förbättrad prestanda.

En annan nyttoeffekt med de nya standarderna kommer att bli en förenklad och tydligare systematik för att genomföra förbättringar genom en mer utvecklad hantering av risker och aspekter.

Ett ökat förtroende

Begreppet risk har alltid varit underförstått i kvalitetsstandarden ISO 9001. I ISO 9001:2015 blir det tydligare och det byggs in i ledningssystemet. Risk finns inte bara i negativ bemärkelse, riskbaserat tänkande kan också hjälpa till att identifiera möjligheter som är den positiva sidan.

Ett ökat förtroende till användarna genom större engagemang till ledarskapsansvaret för kvalitet knyts närmare mellan ledningssystemet och processerna för produkt- och tjänstekvalitet.

Den internationella brittiska standarden för arbetsmiljö OHSAS 18001 har nu efter 15 års kamp mellan olika intresseorganisationer blivit en ISO standard med beteckningen ISO 45001:2018 med samma struktur som de övriga 3 generiska standarderna.

Den allra första av de 4 generiska standarderna som kom ut med den gemensamma 7-strukturen är standarden för informationssäkerhet ISO/IEC 27001:2017.

Reducerade kostnader

I den nya miljöstandarden ISO 14001 kommer termen ”värdekedja” få stor betydelse då resursbesparingar oftast är likställt med minskad miljöbelastning samtidigt som det blir en stor förtjänst i form av reducerade kostnader.

Om fler företag och organisationer ökar sin systematik i värdekedjan med hjälp av de 4 generiska standarderna för kvalitet-miljö-arbetsmiljö-säkerhet bör detta kunna avläsas i BNP förbättringar i de länder som först skaffar sig en insikt om dessa mekanismer.